OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DODATKOWYCH DANYCH

1. Co to są dane osobowe?

2. Co to są dane podlegające szczególnej ochronie?

3. Dlaczego dane osobowe muszą być chronione?

4. Jakie prawa przysługują osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych?

5. Czy szkoła gromadzi dane osobowe?

6. Czy szkoła musi uzyskać zgodę ucznia lub jego opiekuna na gromadzenie danych?

7. Po co szkoła gromadzi dane podlegające szczególnej ochronie?

8. W jaki sposób można wyrazić zgodę na wykorzystanie przez szkołę danych ucznia?

9. W jaki sposób można zażądać zaprzestania dalszego dodatkowego przetwarzania danych ucznia?

10. Czy szkoła przekazuje dane osobowe uczniów innym instytucjom?

11. Jak rozwiązywana jest kwestia przekazywania innym podmiotom danych uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, projektach zewnętrznych itp.?

12. Czy szkoła może publikować jakiekolwiek dane bez zgody rodzica (opiekuna prawnego) pełnoletniego ucznia?

13. Czy szkoła może wymagać noszenia przez uczniów identyfikatorów?

14. Kto odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w szkole?

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają określenie tożsamości osoby. Na identyfikację osoby pozwalają zarówno pojedyncze dane (np. numer Pesel), jak i zestawy informacji (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Informacją pozwalającą na identyfikację osoby jest także jej wizerunek.
powrót do góry

Co to są dane podlegające szczególnej ochronie?
Dane podlegające szczególnej ochronie to informacje dotyczące określonej osoby, które dotyczą one pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego, skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
powrót do góry

Dlaczego dane osobowe muszą być chronione?
Ochrona danych zapewnia prywatność oraz bezpieczeństwo. Konieczność uzyskania przez firmy, instytucje zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że ich właściciel może zdecydować, kto będzie znał jego adres, numer telefonu, datę urodzenia itp. Zaniedbania w ochronie danych osobowych mogą narazić ich właściciela nawet na kradzież tożsamości, co wiąże się z przykrymi konsekwencjami (spłacanie kredytu, który przestępca wyłudził posługując się skradzionymi danymi itp.)
powrót do góry

Jakie prawa przysługują osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych?
Osoba taka powinna zostać poinformowana, jaka firma, instytucja, organizacja(zwana administratorem danych osobowych) będzie przetwarzać jej dane oraz w jakim celu będą one przetwarzane. Ponadto osobie tej przysługuje prawo wglądu, poprawiania swoich danych oraz żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Przetwarzaniem w rozumieniu przepisów prawa jest także przechowywanie takich danych. Administrator danych osobowych ma obowiązek poinformować właściciela danych o tym, komu dane takie zostały udostępnione (np. partnerzy handlowi, instytucje współpracujące w ramach projektów itp.). Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej uzyskał stosowną zgodę na przekazywanie takich danych. W przypadkach łamania przez administratora danych osobowych obowiązujących przepisów, każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń także na drodze sądowej.
powrót do góry

Czy szkoła gromadzi dane osobowe?
Tak, szkoła gromadzi dane osobowe – w tym niektóre informacje zaliczane do danych podlegającyxch szczególnej ochronie.
powrót do góry

Czy szkoła musi uzyskać zgodę ucznia lub jego opiekuna na gromadzenie danych?
Nie, jeśli jest zobowiązana do ich gromadzenia na podstawie ustaw (szczegółowy wykaz przepisów został zamieszczony pod pytaniami i odpowiedziami). Dane uczniów są niezbędne do wystawienia świadectw, oceny ich wiedzy i umiejętności, przeprowadzenia obowiązkowych testów i egzaminów – w tym zewnętrznych, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji – w tym dziennika elektronicznego. Dane rodziców (opiekunów prawnych) są niezbędne do kontaktu z nimi.

Tak, jeśli dane będą wykorzystywane do celów innych, niż wskazanych w ustawach. Obowiązujące przepisy nie dają szkole prawa do wykorzystywania danych ucznia oraz jego wizerunku w celu prezentowania działań szkoły, szczególnych osiągnięć ucznia, jego działań na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego itp. Chcąc wykorzystywać dane uczniów w takich celach szkoła musi wcześniej uzyskać stosowną zgodę od rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów.
powrót do góry

Po co szkoła gromadzi dane podlegające szczególnej ochronie?
Szkoła gromadzi informacje pedagogiczno-psychologiczne, prawne, socjalne oraz medyczne, które są zaliczane do danych podlegających szczególnej ochronie. Dzięki tym informacjom rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich nie będzie podejmował decyzji w sprawie nieletniego ucznia. Dzięki informacjom o chorobach, niepełnosprawności itp. pracownicy szkoły mogą odpowiednio reagować w przypadku nasilenia się objawów choroby, ataku itp. Informacje socjalne są niezbędne do udzielania różnego rodzaju pomocy. Dzięki informacjom pedagogiczno-psychologicznym szkoła zapewnia uczniowi odpowiednie wsparcie w nauce (zajęcia dodatkowe).
powrót do góry

W jaki sposób można wyrazić zgodę na wykorzystanie przez szkołę danych ucznia?
Aby wyrazić zgodę na dodatkowe (tj. do celów innych niż wynikające z ustaw) przetwarzanie danych ucznia, należy wypełnić odpowiedni formularz i dostarczyć go do szkoły. W formularzu tym można bardzo szczegółowo określić zarówno zakres (co może być przetwarzane?), cele , a także miejsca publikacji informacji dotyczącej ucznia. Za pomocą tego formularza można także wyrazić zgodę na publikowanie przez szkołę materiałów audio i wideo zawierających prace ucznia. Formularz taki można otrzymać w szkole w sekretariacie lub pobrać ze strony www.zso8.pl zakładka Szkoła -> Dane osobowe. (link na górze strony)
powrót do góry

W jaki sposób można zażądać zaprzestania dalszego dodatkowego przetwarzania danych ucznia?
Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy dostarczyć do szkoły pismo w tej sprawie.
powrót do góry

Czy szkoła przekazuje dane osobowe uczniów innym instytucjom?
Tak, szkoła ma obowiązek przekazywania bądź powierzania danych osobowych (w tym danych podlegających szczególnej ochronie) innym podmiotom. Obowiązek taki wynika z przepisów prawa, a instytucje, którym szkoła przekazuje dane to m.in. organ prowadzący i nadzorujący pracę szkoły, zakład opieki zdrowotnej sprawujący opiekę medyczną nad uczniami, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub właściwe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, firmy obsługujące dziennik elektroniczny oraz system identyfikacyjny szkoły, sądy, prokuratura, policja oraz inne instytucje powołane do prowadzenia działań dochodzeniowo-śledczych itp.
Przekazywane dane osobowe służą wyłącznie do prawidłowego wykonywania obowiązków ustawowych przez wymienione instytucje.
powrót do góry

Jak rozwiązywana jest kwestia przekazywania innym podmiotom danych uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, projektach zewnętrznych itp.?
Szkoła bez stosownej zgody ucznia lub opiekuna prawnego nie może przekazywać danych podmiotom organizującym takie wydarzenia. Organizator powinien zadbać o dopełnienie wszelkich wymaganych prawem formalności związanych z ochroną danych we własnym zakresie. Przed konkursem, olimpiadą, rozpoczęciem projektu uczeń mający brać w nich udział otrzymuje przygotowany przez organizatora formularz, na którym można wyrazić stosowne zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia, publikacji pracy konkursowej, zrzeczenia się majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora itp. Wyrażenie takiej zgody jest zawsze dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia uczniowi wzięcie udziału w konkursie, olimpiadzie itp. Jeśli organizatorem wydarzenia jest szkoła i dysponuje ona stosownymi zgodami złożonymi wcześniej przez ucznia lub jego opiekunów prawnych, to nie ma obowiązku zbierania oświadczeń dotyczących każdego konkursu.
powrót do góry

Czy szkoła może publikować jakiekolwiek dane bez zgody rodzica (opiekuna prawnego) pełnoletniego ucznia?
Tak, prawo nie wymaga zgody na publikację wizerunku, który jest jedynie szczegółem całości. Trudno przecież wyobrazić sobie konieczność uzyskania takiej zgody od każdego widza, który przyszedł na koncert, zawody sportowe itp. Jeśli więc zdjęcie będzie przedstawiać kilkudziesięcioosobowy chór, to można przyjąć, że każdy z chórzystów stanowi jedynie szczegół na tej fotografii.

Szkoła ma także prawo publikowania imion i nazwisk członków organów statutowych (Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski). Pełnienie jakichkolwiek funkcji w tych organach jest całkowicie dobrowolne, a podanie tych informacji ma na celu jedynie umożliwienie właściwej pracy tych organów i służy dobru społeczności.
powrót do góry

Czy szkoła może wymagać noszenia przez uczniów identyfikatorów?
Tak, dane oraz wizerunek na identyfikatorze nie są nigdzie publikowane. Identyfikatory mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły. Obecnie umożliwiają wejście oraz wyjście z budynku w określonych porach. Docelowo mają także umożliwić dostęp uczniów do odpowiednich pomieszczeń (np. właściwa dla danej klasy szatnia). Konieczność ich noszenia wynika ze statutu szkoły.
powrót do góry

Kto odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w szkole?
Rolę kontrolną dotyczącą zasad poprawnego przetwarzania danych osobowych pełni Administrator Danych Osobowych. Administrator danych wytycza kierunki zmierzające do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz nadzoruje przestrzeganie ustalonych zasad.
Administratorem Danych Osobowych w ZSO nr 8 jest Dyrektor Szkoły – Wojciech Ulatowski tel. 42 673 86 83 dyrektor@zso8.pl

Funkcję wykonawczą pełni Inspektor Danych Osobowych, który zgodnie z wytycznymi administratora danych realizuje procedury, kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz wdraża techniczne środki ochrony. IDO również reaguje na incydenty, przeciwdziałając im oraz zabezpieczając odpowiedni materiał dowodowy.
Inspektorem Danych Osobowych w ZSO nr 8 jest p. Paweł Szczepaniak kontakt@skold.com.pl

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości oraz ewentualnych zgłoszeń nieprawidłowości uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z podanymi wyżej osobami
powrót do góry


Dziennik

Zastępstwa

Plan lekcji

Usprawiedl.

Facebook
KALENDARZ SZKOLNY

Copyright © 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi | Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: admin@zso8.pl